معرفی

مشخصات فردی

سهیلا خوشنویس یزدی

نام - نام خانوادگی : سهیلا   خوشنویس یزدی

پست الکترونیکی : S_khoshnevis@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : اقتصاد - اقتصاد نظری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : الزهرا

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : اقتصاد- اقتصاد نظری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اقتصاد - اقتصاد بخش عمومی - مالیه بین الملل
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

-عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

Athens Institute for Education And Researchتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

-نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : اقتصاد

محل خدمت : دانشکده اقتصاد و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی جنوب

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 19

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 4/6/1374

سهیلا خوشنویس یزدی
سهیلا خوشنویس یزدی

محل خدمت :
    دانشکده اقتصاد و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی جنوب
مرتبه علمی :
    استادیار
^